Raport miesięczny – sierpień 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej w km 53-59 i 65-65+500
 • rozbiórka poboczy,
 • odhumusowanie w km 50+000-50+200, 53+200-55+600, w. Luboszów, łącznice MOP płd., okolic obiektów PZ39a, PZ40a, Ma44, PZ45a, PZ55,
 • rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD,
 • wywóz gruzu betonowego,
 • inwentaryzacja drzew do wycinki,
 • roboty ziemne 50+200-53, 55+600-64+500, przy obiektach PZ39a, PZ40a, Ma44, PZ45a,
 • wycinki, mulczowanie i karczowanie drzew w pasie drogowym,
 • ogrodzenia tymczasowe,
 • odcinek próbny stabilizacji w km 59+200-59+330,
2. Mostowa
 • WA 39 rozbiórka do poziomu góry fundamentu,
  • sprężanie pierwszego rzędu kotew gruntowych,
 • PZ 39a wykonanie drugiego rzędu kotew gruntowych,
  • wykonanie platform roboczych pod palowanie przy podporze P2 i P3,
  • palowanie pod podporą P2- pierwszy rząd,
 • PZ 40a wykonanie platform roboczych pod palowanie przy podporze P2- 50%,
 • MA 44 rozbiórka płyty pomostu i elementów stalowych,
 • PZ 45a wykonanie platformy pod palowanie pod podporą P2-20%,
 • WA47 rozbiórka obiektu do pierwszego rzędu kotew,
  • wykonanie pierwszego rzędu kotew,
3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • wprowadzenie COR dla węzła Golnice,
 • wprowadzenie COR dla obiektu PZ55,
 • montaż tabliczek hektometrowych, czasowych
 • montaż tabliczek hektometrowych czasowych,
 • dostawa i montaż separatorów ruchu,
4. Pozostałe branże
 • odhumusowanie zbiorników ZE- 51, 55, 56, 57, 58, 61 z drogami dojazdowymi
 • roboty ziemne pod zbiorniki ZE- 56, 57, 58,

Wykonawca nie rozpoczął zaplanowanych w programie Robót:

 • Przebudowa sieci SN w km 54+550 oraz w km 55+000
 • Zasilanie MOP Świętoszów i węzła Golnice

Z powodu braku, zatwierdzonych przez gestorów Dokumentacji Projektowych oraz porozumień i umów z gestorami sieci

5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony protokołem za m-c sierpień,
 • inwentaryzacja ornitologiczno – chiropterologiczna drzew
 • przeznaczonych do wycinki,
 • rozpoznanie saperskie,
 • nadzór archeologiczny,
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej, kontynuacja przeglądu dokumentacji projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • prace kameralne w zakresie ustalenia i przygotowania zapleczy budowy, zaplecza pod wytwórnię, place składowe,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).