Raport miesięczny – październik 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Uzgodniono i zatwierdzono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR11 – przejazdy awaryjne.
 • Trwają uzgodnienia Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR12 – zabezpieczenie wyjazdów z budowy w rejonie obiektów mostowych
   PZ 35a i PZ 36a,
  • COR13 – zabezpieczenie robót przy budowie kanalizacji deszczowej
   w km 34+400 – 34+550.
 • Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza po stronie lewej w km 38+500 – 41+000.
 • Roboty ziemne po stronie lewej w km 33+760 – 35+100 i w km 39+500 – 41+000
  oraz po stronie prawej w km 36+800 – 37+650.
 • Roboty ziemne (nasypy, w trakcie) w km 35+530 – 36+000 oraz w km 37+650 – 38+050.
 • Warstwa ulepszonego podłoża po stronie lewej w km 41+150 – 44+000 oraz prawej
  w km 36+025 – 37+200 i 38+050 – 39+800.
 • Warstwa mrozoochronna (w trakcie) w km 42+700 – 45+500, w km 46+000 – 47+500
  oraz w km 48+500 – 50+000.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej
 • Odcinek próbny – Podbudowa z chudego betonu w km 44+400 – 44+600 oraz w m 46+800 – 46+900

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie fundamentów podpory P1 oraz P2 wraz z korpusem podpory P2
  • Rozpoczęcie wykonywanie zbrojenia i deskowania korpusu podpory P1
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu podpory P1 oraz P2
 • Obiekt WA-31
  • Wykonanie skrzydełek podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie izolacji cienkiej za korpusami
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie fundamentu podpory P3
  • Rozpoczęcie wykonywania zbrojenia oraz deskowania korpusu podpory P3
 • Obiekt PZ-35a
  • Zakończenie montażu konstrukcji z blachy falistej strona południowa
  • Rozpoczęcie odkopywania pali prefabrykowanych podpory nr 1
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie korpusów podpory P3
  • Rozpoczęcie montażu konstrukcji z blachy falistej strona południowa
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów oraz za korpusem podpory P3
  • Rozpoczęcie wykonywania zasypek podpora P3

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa zbiornika nr 49 – budowa kanalizacji KD136, prace wykończeniowe.
  • Budowa zbiornika nr 48 – budowa kanalizacji KD131, prace wykończeniowe.
  • Budowa zbiornika nr 45 – roboty ziemne, uszczelnienie i umocnienie dna i skarp zbiornika.
  • Budowa zbiornika nr 43 – roboty ziemne,
  • Budowa zbiornika nr 42 – roboty ziemne,
 • ENERGETYKA
  • Przebudowa  linii WN 110 kV Linia S – 318 Jankowa Żagańska – Bolesławiec w km 36+100, 45+550, Linia S – 318
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Rodzaj wykonywanych robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 5,4%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 5,6%
Roboty ziemne 3,0%
Podbudowy 11,1%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE
Obiekt WA-30 12,6%
Obiekt WA-31 5,3%
Obiekt MA-33 4,8%
Obiekt PZ-35a 16,4%
Obiekt PZ-36a 2,5%
ROBOTY BRANŻOWE
Kanalizacja deszczowa 4,3%
Zbiorniki retencyjne 4,5%
Przebudowa i budowa linii SN 25,7%
Przebudowy linii WN 46,9%
Telekomunikacja 0,0%