Raport miesięczny – marzec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Roboty drogowe i zieleń

 • Wycinka drzew i krzewów (położenie drzew i krzewów) o średnicach 10-15cm, 16-35cm,
  36-55cm, 56-75cm, śr.>75cm w km od 33+760 do 40+000.
 • Wycinka drzew i krzewów – Lasy Państwowe w km 42+500 PZ-35a oraz 45+775 PZ-36a (strona północna i południowa).

Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan zaawansowania robót i postępu na Placu Budowy znajduje się w Załączniku nr 1.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonych prac i robót w okresie sprawozdawczym oraz powstawania Dokumentów Wykonawcy.

 • Powiadomiono o rozpoczęciu robót wraz z dniem 08.03.2021r.
 • Do dnia 15.03.2021r. obowiązywał okres zimowy. Wykonawca prowadził w tym czasie prace przygotowawcze związane z Zapleczem Zamawiającego i Wykonawcy, a także przygotowaniem
  do wycinki drzew.
 • Przekazano do akceptacji Program oraz Program Zapewnienia Jakości.
 • Przekazano plan BIOZ.
 • Wystąpiono z prośbą o pełnomocnictwa dla Wykonawcy do występowania o prolongatę wygasłych uzgodnień i warunków technicznych.
 • Przekazano Raport z rozpoznania saperskiego.
 • Przekazano Raport nadzoru przyrodniczego – przed przystąpieniem do wycinki.
 • Podpisano porozumienie z Lasami Państwowymi.
 • Przekazano plan badań betonów dla obiektów inżynieryjnych.
 • Uzgodniono projekt Czasowej Organizacji Ruchu COR1.
 • Trwają inwentaryzacje istniejących dróg przewidzianych przez Wykonawcę do transportu technologicznego.

Trwają prace związane z pomiarem stanu „zero”.

Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie sprawozdawczym 
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,9%