Raport miesięczny – maj 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu COR4 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 36+100 (zjazdy do obiektów mostowych).
 • Wykonano przejazd tymczasowy kategorii F na linii kolejowej 282 relacji Miłkowice – Żary
  w km 89,517 przy obiekcie WA30.
 • Uzgodniono warunki tymczasowej organizacji ruchu na styku odcinka nr 2 i 3 budowy A18
  z Generalnym Wykonawcą odcinka nr 2.
 • Trwają uzgodnienia w sprawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w związku z wykorzystaniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 296 do obsługi inwestycji, a także z Gminą Iłowa oraz Powiatem Żagań w sprawie drogi gminnej (dotyczy COR3).
 • Przeprowadzono kontrolę BRD przez GDDiK w Zielonej Górze – wykazane nieprawidłowości w oznakowaniu od zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu zostały niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę.
 • Uzgodniono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR3 objazd dla zamknięcia drogi powiatowej 1079F.
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR5 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 42+300,
  • COR6 budowa ronda tymczasowego Węzeł Iłowa w km 37+500,
  • COR7 dla odcinka trasy głównej – schematy szybkopostępujące,
  • COR8 wjazd/wyjazd z budowy w km 49+850.
 • Wykonano ponowne rozpoznanie saperskie terenu budowy w pasie rozdziału w miejscu podpór pośrednich obiektów PZ-35A oraz PZ-36A, ze względu na znalezienie niewybuchu
  w obrębie pasa rozdziału przy obiekcie PZ-36a.
 • Przekazano miesięczny raport przyrodniczy stanu początkowego oraz raport miesięczny.
 • Uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną.
 • Uzyskano decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie
  na prowadzenie badań archeologicznych.
 • Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa
  oraz przy PZ-35A oraz PZ-36A.

Roboty drogowe i zieleń

 • Wycinka drzew i krzewów w km 41+000 – 50+000 wraz z karczowaniem karpin, sprzątanie terenu po wycince dokonanej przez Lasy Państwowe na obiektach PZ-35a i PZ-36a (strona północna).
 • Rozbiórka nawierzchni betonowej w km 33+760 – 34+500, 41+600 – 45+500 (strona prawa).
 • Rozbiórka barier stalowych w pasie rozdziału w km 41+100 – 50+000.
 • Odhumusowanie w km 41+100 – 47+500 oraz na obiektach PZ-35a i PZ-36a.
 • Wykop w km 46+000 – 47+000, 49+000 – 50+000 (strona prawa).
 • Przestawienie ogrodzenia autostradowego w km 41+100 – 50+000.
 • Rozbiórka elementów przeciwolśnieniowych 41+100 – 50+000.

Roboty mostowe

Obiekt WA-30

 • Wykonanie przejazdu kolejowego tymczasowego kategorii F w obrębie obiektu.

Obiekt WA-31

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt MA-33

 • Rozbiórka kompletu podpór obiektu wraz z sąsiadującymi nasypami.
 • Przygotowanie platform roboczych pod wykonanie pali wielkośrednicowych.

Obiekt PZ-35a

 • Wykonanie posadowienia z pali prefabrykowanych wbijanych podpory P2 oraz P3.
 • Wykonanie badań dynamicznych oraz statycznych podpór P2 oraz P3.
 • Częściowe wykonanie zabezpieczenia technologicznego wykopu z grodzic podpory P2.

Obiekt PZ-36a

 • Wykonanie wykopów wraz z przygotowaniem platform roboczych podpory P2 oraz P3.
 • Częściowe wykonanie posadowienia z pali prefabrykowanych wbijanych podpory P2 oraz P3.
 • Wykonanie badań dynamicznych podpory P2 oraz P3.

Roboty branżowe

Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,8%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 5,3%
Roboty ziemne 4,9%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,9%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt MA-33 0,3%
Obiekt PZ-35a 9,0%
Obiekt PZ-36a 1,0%
ROBOTY BRANŻOWE