Raport miesięczny – lipiec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia
 • Wprowadzenie COR19 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 35+400 – 38+400
 • Wprowadzenie COR20 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 38+400 – 43+700
 • Koszenie trawy w pasie drogowym

Roboty drogowe i zieleń

 • Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (kontynuacja)
 • Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich – roboty wykończeniowe
 • Montaż barier stalowych w poboczu w km 35+000 – 43+500
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe)
 • Wykonanie oznakowania poziomego na węźle Iłowa oraz na przejazdach awaryjnych
 • Rozbiórka barier betonowych – 35+500 – 38+500
 • Budowa kolumn alarmowych po stronie północnej (w trakcie)
 • Montaż półek przełazowych na ścianach przepustów (w trakcie)

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Montaż poręczy na schodach
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka południowa
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na nitce północnej
 • Obiekt WA-31
  • Montaż poręczy na schodach
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka południowa
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na nitce północnej
 • Obiekt MA-33
  • Montaż poręczy na schodach
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka południowa
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na nitce północnej
  • Montaż kotew kapy nitki północnej
 • Obiekt PZ-35a
  • Montaż podwalin przy ekranach przeciwolśnieniowych
  • Prace brukarskie
 • Obiekt PZ-36a
  • Montaż podwalin przy ekranach przeciwolśnieniowych

Roboty branżowe

 • TELEKOMUNIKACJA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej
  • Montaż studni teletechnicznych
 • ENERGETYKA
  • Budowa linii kablowej
  • Montaż słupów oświetleniowych
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 0,9%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,3%
Roboty ziemne 2,0%
Odwodnienie korpusu drogowego 0,1%
Podbudowy 0,1%
Roboty wykończeniowe 0,5%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6,9%
Elementy ulic 10,3%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,3%
Obiekt WA-31 0,4%
Obiekt MA-33 0,8%
Obiekt PZ-35a 0,4%
Obiekt PZ-36a 0,5%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 1,7%