Raport miesięczny – kwiecień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu COR1 w km 41+100 – 50+350 oraz COR2 tj. wykonanie zjazdu na plac magazynowy przy łącznicy węzeł Iłowa.
 • Uzgodniono i otrzymano zgodę na wykonanie przejazdu tymczasowego kategorii F na linii kolejowej 282 relacji Miłkowice – Żary w km 89,517 przy obiekcie WA30.
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR3 objazd dla zamknięcia drogi powiatowej 1079F,
  • COR4 organizacja ruchu dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 36+100.
 • Przekazano inwentaryzację początkową stanu nawierzchni dróg w zasięgu oddziaływania transportu związanego z budową.
 • Uzyskano decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.
 • Wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną.
 • Zgłoszono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nowoodkrytego stanowiska archeologicznego w km 37+600.
 • Przedłożono inwentaryzację z pomiarem stanu „zero” w zakresie pomiaru terenu.
 • Trwają prace przygotowawcze pod plac magazynowy przy łącznicy węzeł Iłowa.

Roboty drogowe i zieleń

 • Wycinka drzew i krzewów w km 41+100 – 50+000 wraz z karczowaniem karpin, sprzątanie terenu po wycince dokonanej przez Lasy Państwowe na obiektach PZ-35a i PZ-36a.
 • Frezowanie poboczy i łat bitumicznych w km 41+100 – 50+000.
 • Rozbiórka nawierzchni betonowej w km 46+000 – 50+000 (część prawa).
 • Rozbiórka barier stalowych w poboczu w km 41+100 – 50+000.
 • Odhumusowanie w km 47+500 – 50+000.

Roboty mostowe

Obiekt WA-30

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt WA-31

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt MA-33

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt PZ-35a

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt PZ-36a

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Roboty branżowe

Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 0,7%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 8,5%
ROBOTY MOSTOWE  
ROBOTY BRANŻOWE