Raport miesięczny – czerwiec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia
 • Wprowadzenie COR20 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 43+700 – 48+500
 • Koszenie trawy w pasie drogowym

Roboty drogowe i zieleń

 • Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (kontynuacja)
 • Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich – roboty wykończeniowe
 • Ułożenie ścieku korytkowego w pasie rozdziału
 • Umocnienie poboczy kruszywem – roboty wykończeniowe
 • Montaż barier stalowych w poboczu w km 43+500 – 50+000
 • Uszczelnienie bram i furtek w ogrodzeniu autostradowym
 • Wykonanie oznakowania poziomego w km 35+500 – 41+000
 • Uszorstnienie nawierzchni betonowej i wypełnienie spoin w km 35+500 – 38+500
 • Prace przygotowawcze do montażu barier linowych na przejazdach awaryjnych

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Prace wykończeniowe przy ekranach przeciwolśnieniowych po stronie południowej
 • Obiekt WA-31
  • Prace wykończeniowe przy ekranach przeciwolśnieniowych po stronie południowej
 • Obiekt MA-33
  • Prace wykończeniowe przy ekranach przeciwolśnieniowych po stronie południowej
 • Obiekt PZ-35a
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • Obiekt PZ-36a
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych

Roboty branżowe

 • ENERGETYKA
  • Budowa linii kablowej
  • Montaż słupów oświetleniowych
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,3%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty ziemne 0,9%
Nawierzchnie 0,6%
Roboty wykończeniowe 2,1%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 7,4%
Zieleń drogowa 0,4%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,2%
Obiekt WA-31 0,2%
Obiekt MA-33 0,7%
Obiekt PZ-35a 1,0%
Obiekt PZ-36a 1,0%
ROBOTY BRANŻOWE  
Oświetlenie drogowe 24,4%