Raport miesięczny – czerwiec 2023

Lp.

Branża

Opis wykonanych prac

1.

Drogowa

 • Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej 2271D – Etap II;
 • Wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap II;
 • Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót;
 • Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych  oraz zjazdów pożarowych  – kontynuacja robót;                   
 • Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie warstwy stabilizacji pod wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni drogi wojewódzkiej nr 297  – Etap II i drogi powiatowej nr 2271D – Etap II;
 • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na długości odcinka jezdni drogi wojewódzkiej nr 297 Etap II oraz  drogi powiatowej 2271D – Etap II;
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM pod kolumny alarmowe – kontynuacja robót;
 • Wykonanie dylatacji na nawierzchni drogi głównej na długości poszerzenia jezdni drogi głównej od km 70+850 do km 71+533 jezdnia północna i południowa, na przejazdach awaryjnych oraz  na długości jezdni drogi głównej w miejscach rozbieranych platform roboczych – zakończenie robót;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie robót bitumicznych na odcinku drogi głównej przy dojazdach do obiektu WA-47, łącznicy nr 1 i nr 2 MOP Świętoszów, łącznicy węzła Luboszów, rondzie drogi powiatowej, na długości drogi gminnej oraz na długości odcinka jezdni drogi wojewódzkiej nr 297;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie warstwy ścieralnej SMA11 na odcinku drogi głównej przy dojazdach do obiektu WA-47;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S na odcinku drogi wojewódzkiej nr 297;
 • Montaż barier stalowych na długości pasa dzielącego – kontynuacja robót;
 • Montaż barier stalowych krawędziowych wzdłuż poboczy – rozpoczęcie robót;
 • Montaż barier betonowych na długości pasa dzielącego przy obiekcie mostowym PZ-39A (ława betonowa –  kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku trójkątnego) wraz z wykonaniem obruku wpustów deszczowych – zakończenie robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku muldowego wraz z umocnieniem skarp płytką chodnikową) – umocnienie rowów elementami betonowymi – kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (nawierzchnia z kostki kamiennej ) wraz z wykonaniem obruku studni teletechnicznych kolumn alarmowych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (nawierzchnia z kostki betonowej) na długości ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 – rozpoczęcie robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-45a, PZ-47b i PZ-55 strona południowa oraz północna – kontynuacja robót;
 • Humusowanie pasa dzielącego od km 50+000 do km 69+200 – kontynuacja robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: km 50+000 do 69+200 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie terenów płaskich poza granicami robót ziemnych km 50+000 – km 69+200 – kontynuacja robót;
 • Montaż siatki dogęszczającej oraz płotków herpetologicznych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie ogrodzenia autostradowego wolnostojącego – kontynuacja robót;
 • Montaż nowych bram i furtek w ogrodzeniu autostradowym – kontynuacja robót;
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych WA-39, WA-47, MA-44 strona północna, MA-51, WD-52, oraz na dojazdach do obiektów PZ-45A, PZ-55 – rozpoczęcie robót;

2.

Mostowa

 • WA-39: wykonanie schodów skarpowych, montaż barier energochłonnych oraz ekranu przeciwolśnieniowego.
 • PZ-39a: realizacja zasypki konstrukcji z blach falistych.
 • PZ-40a: realizacja izolacji z papy termozgrzewalnej; montaż geomembrany na ścianach wezgłowi, realizacja zasypki z gruntu nieprzepuszczalnego oraz przepuszczalnego wezgłowi/podpór..
 • MA-44: montaż szalunku i zbrojenia ustroju nośnego, montaż kabli sprężających, wpustów i sączków;
 • PZ-45a: realizacja zasypki filtracyjnej z ułożeniem geomembrany za podporami P1 i P2; ułożenie geomembrany z geowłókniną wraz z drenażem oraz realizacja zasypki płyty ustroju nośnego; prace przygotowawcze pod zabezpieczenie antykorozyjne podpór;
 • WA-47: wykonanie drenażu płyty pomostu, ułożenie w-w ścieralnej na obiekcie; montaż barier energochłonnych oraz słupów ekranu przeciwolśnieniowego.
 • PZ-47b: realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego podpór;  realizacja zasypki filtracyjnej z ułożeniem geomembrany za podporami P1 i P2, ułożenie geomembrany z geowłókniną wraz z drenażem płyty ustroju nośnego oraz realizacja zasypki filtracyjnej; humusowanie przejścia dla zwierząt;
 • WD-53: wykonanie drenażu płyty pomostu, ułożenie w-w ścieralnej na obiekcie; montaż barier energochłonnych; realizacja próbnego obciążenia obiektu; realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu podpór i ustroju.
 • PZ-55: realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu; ułożenie geomembrany z geowłókniną wraz z drenażem płyty ustroju nośnego oraz realizacja zasypki filtracyjnej; humusowanie przejścia dla zwierząt.

3.

Inżynieria ruchu

 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji;
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem KMT.7120.76.2022 z dnia 21.06.2022 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy ronda w ciągu drogi powiatowej nr 2271D w związku z budową węzła autostrady A18 – Etap 3 /wprowadzenie ruchu wahadłowego na sygnalizacji świetlnej/ realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.

4.

Pozostałe branże

 • Prace z zakresu kanalizacji deszczowej:
 1. Regulacja studzienek drenarskich (montaż kratek, profilowanie wysokościowe elementów, zabetonowanie) – kontynuacja prac;
 2. Wykonanie progów piętrzącymi – kontynuacja prac;
 3. Montaż separatora na KD-149;
 4. Wykonanie umocnienia wylotów kanalizacyjnych – kontynuacja robót;
 5. Wykonanie umocnienia wpustów deszczowych – rozpoczęcie robót;
 • Prace z zakresu kanalizacji teletechnicznej:
 1. Wykonanie zasypki kanału technologicznego: – odc. S[721]-S[722]; odc. S[722]-S[723]; odc. S[723]-S[724]; odc. S[724]-S[725];- odc. S[719]-S[720]; odc. S[720]-S[721]; odc. S[729]-S[730]; odc. S[730]-S[731];
 2. wykonanie kanału technologicznego – ST. 808-813 (wraz z montażem studni);prac;
 • Prace oświetleniowe – Węzeł Luboszów, MOP Świętoszów, Golnice:
 1. Prace z zakresu oświetlenia:
  1. Montaż fundamentów – Węzeł Luboszów, Węzeł Golnice;
  2. Montaż słupów oświetleniowych – Węzeł Luboszów, MOP Świętoszów;
  3. Wykonanie wykopu pod kabel YAKY 5×35 mm2 (węzeł Luboszów / węzeł Golnice );
 • Prace z zakresu zasilania:
 1. Wykonanie i montaż złącza kablowego ZK6- MOP ŚWIĘTOSZÓW ( W tym linia NN)
 2. Montaż stacji transformatorowej – Węzeł Luboszów, MOP Świętoszów;
 3. Wykonanie linii NN – zasilanie – MOP Golnice;
 4. Demontaż słupów – km 55+400;
 5. Przepięcie kolizji km 54+500 SN
 6. Zasilanie Luboszowa, Golnic – transport konstrukcji stacji transformatorowej (bez transformatorów);
 • Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia:
 1. Przebudowa linii 110 kV S-318 relacja Jankowa Żagańska – Bolesławiec – roboty ziemne;
 2. Montaż fundamentów;
 3. Montaż konstrukcji 110kV;
 4. Montaż konstrukcji słupów;
 5. Montaż nowych przewodów na nowym odcinku;
 6. Demontaż istniejących słupów kratowych;

5.

Nadzory

 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c czerwiec,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c czerwiec,

6.

Inne

 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).