Raport miesięczny – czerwiec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu COR3 objazd dla zamknięcia drogi powiatowej 1079F.
 • Podpisano porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w związku
  z wykorzystaniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 296 do obsługi inwestycji, a także z Gminą Iłowa oraz Powiatem Żagań w sprawie drogi gminnej (dotyczy COR3).
 • Uzgodniono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR8 wjazd/wyjazd z budowy w km 49+850.
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR5 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 42+300,
  • COR6 budowa ronda tymczasowego Węzeł Iłowa w km 37+500,
  • COR7 dla odcinka trasy głównej – schematy szybkopostępujące,
  • COR9 wyjazd z budowy na drogę DW296.
 • Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz sprawozdanie z metaplantacji bagna zwyczajnego.
 • Zrealizowano zgodnie z decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przeniesienie roślinności objętych ochroną.
 • Zakończono badania archeologiczne związane z nowoodkrytym stanowiskiem w km 37+600.
 • Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa
  oraz przy PZ-35A oraz PZ-36A.
 • Wykonano koszenie traw w pasie drogowym przy jezdni północnej w ramach utrzymania zieleni.

Roboty drogowe i zieleń

 • Karczowanie karpin w km 33+760 – 35+000 (strona prawa), sprzątanie terenu po wycince dokonanej przez Lasy Państwowe na obiektach PZ-35a i PZ-36a (strona północna).
 • Rozbiórka nawierzchni betonowej w km 34+500 – 35+500, 41+500 – 43+500 (strona prawa).
 • Odhumusowanie w km 33+760 – 35+500 (w trakcie), 42+700 – 47+500 oraz na obiekcie PZ-36a (strona północna).
 • Wykopy w km 43+500 – 45+500 oraz 47+000 – 50+000.
 • Przestawienie ogrodzenia autostradowego w km 37+800 – 41+000 oraz naciąganie siatki i usztywnianie ogrodzenia w km 41+000 – 50+000.
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża na odcinku próbnym w km 46+000 – 46+250.

Roboty mostowe

Obiekt WA-30

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt WA-31

 • Rozbiórka istniejących podpór i fundamentów.
 • Rozbiórka nasypów przy dojazdach do obiektu.
 • Zabezpieczenie jezdni północnej kleszczem stalowym.

Obiekt MA-33

 • Wykonanie komory z grodzic traconych podpory nr 2.
 • Zabezpieczenie istniejącej jezdni kleszczem stalowym.
 • Rozbiórka istniejących podpór.
 • Wykonanie pali wielkośrednicowych fi1200 podpory P1 oraz P2.

Obiekt PZ-35a

 • Wykonanie grodzicy technologicznej zabezpieczającej wykop podpory P2.
 • Odkopanie głowic pali podpory P2 oraz P3.
 • Warstwa wyrównawcza z chudego betonu podpory P2 oraz P3.
 • Betonowanie fundamentu segmentu nr 1 podpory P2.
 • Wykonanie zbrojenia oraz deskowania fundamentu podpory P2 segmentu nr 3.

 Obiekt PZ-36a

 • Wykonanie grodzicy technologicznej zabezpieczającej jezdnię północą na wysokości podpory P2.
 • Odkopanie głowic pali podpory P2 segment 1, 2, 3.

Roboty branżowe

Budowa kanalizacji i urządzeń oczyszczających

 • Budowa zbiornika ZE-47 – wykonano roboty ziemne.
 • Budowa zbiornika ZE-44 – rozpoczęcie robót ziemnych.
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,5%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 8,1%
Roboty ziemne 1,1%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,2%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 6,1%
Obiekt WA-31 11,1%
Obiekt MA-33 14,5%
Obiekt PZ-35a 1,5%
Obiekt PZ-36a 9,1%
ROBOTY BRANŻOWE  
Zbiorniki retencyjne 0,5%