Raport miesięczny – listopad 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b i drogach dojazdowych; roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów, na odcinku drogi głównej wzdłuż obiektu PZ-55 oraz w obrębie dróg dojazdowych – kontynuacja prac; podłoże pod stabilizację w obrębie …

Raport miesięczny – listopad 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono czasową organizację ruchu COR 10 – zabezpieczenie przejazdu bypassem przy obiekcie PZ-35A Wprowadzono COR15 – budowa ronda na DW296 etap 1 i 2 Wprowadzono COR18 -Zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a, wyspa centralna ronda, …

Raport miesięczny – październik 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – wykopy/nasypy w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53 – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b i drogach dojazdowych; roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów – rozpoczęcie prac; podłoże pod stabilizację w …

Raport miesięczny – październik 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono czasową organizację ruchu COR15 etap 3 – budowa ronda z DW296 Zatwierdzono projekt czasowej organizacji ruchu COR18 – ustawienie tablic ZZT w km 45+400 Wykonano koszenie traw na części północnej Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a (kontynuacja), wyspa centralna …

Raport miesięczny – wrzesień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – wykopy/nasypy w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53, nasyp w obrębie drogi gminnej węzła Luboszów oraz ronda, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-40a i PZ-47b oraz w obrębie dróg drogach dojazdowych; podłoże pod stabilizację na poszerzeniu drogi głównej od km …

Raport miesięczny – wrzesień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wystąpiono o wydanie Świadectwa Przejęcia części robót dla odcinka 33+760 – 35+100 Wprowadzono czasową organizację ruchu COR17 – puszczenie ruchu przez połączenie II i III odcinka Wprowadzono czasową organizację ruchu COR18 – budowa kolumn alarmowych, wymiana barier ochronnych w pasie rozdziału i w ciągu jezdni …

Raport miesięczny – sierpień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty rozbiórkowe – rozbiórka warstw konstrukcyjnych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53; roboty ziemne – nasypy na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-55 i drogach dojazdowych; stabilizacja drogi dojazdowe do zbiorników i obiektów mostowych; warstwa mrozoochronna km 64+500 – km 64+950, podbudowa z chudego …

Raport miesięczny – sierpień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Potwierdzenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonanie (Kamień Milowy nr 2) Zatwierdzono Projekt czasowej organizacji ruchu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II Trwają uzgodnienia dotyczące projektu COR18 – zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT w km 45+400 Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a …

Raport miesięczny – lipiec 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne km 61+000 – km 61+350, km 64+500 – km 64+950, na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-55; stabilizacja dojazd od obiektu WA-39, km 61+000 – km 61+250 wraz z dojazdem do obiektu WA47, km 64+500 – km 64+950, drogi dojazdowe do zbiorników i obiektów mostowych; warstwa mrozoochronna, …

Raport miesięczny – lipiec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa, Zatwierdzono Projekt COR16 – zabezpieczenie budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału, Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II – trasa główna w km 33+760 …