Raport miesięczny – kwiecień 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 297 oraz drogi powiatowej nr 2271D; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 297 i na poszerzeniu jezdni drogi głównej pod poszerzenie jezdni od strony pasa dzielącego; Wykonanie wykopów wraz …

Raport miesięczny – kwiecień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Rozbiórka barier stalowych – w ok 35+500 – 38+500 Humusowanie terenów płaskich – w km 35+500 – 37+000 Humusowanie pasa rozdziału – w km 35+500 – 38+000 Humusowanie obiektu PZ-35a (w toku) Umocnienie rowów …

Raport miesięczny – marzec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych w km 51+950, km 53+550, km 55+200 oraz w km 56+460; Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych …

Raport miesięczny – luty 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów: km 61+650-61+950 – kontynuacja robót; Wykonanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-47b strona północna; Wykonywanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniu jezdni głównej strona północna i południowa od km 70+750 do km 71+533 – kontynuacja prac; Wykonanie podłoża …

Raport miesięczny – marzec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Przekazanie do uzgodnień projektu czasowej organizacji ruchu – przełożenie ruchu na obie nitki na wewnętrzny pas jezdni na odcinku 38+500 – 50+000. Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a Rozbiórka barier stalowych – w ok 38+500 …

Raport miesięczny – luty 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi – w km 37+000 – 38+600‎ Humusowanie skarp i rowów – w km 37+000 – 40+000 Humusowanie pasa rozdziału – w km 40+000 – 41+000 …

Raport miesięczny – styczeń 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów: km 55+359-55+650, km 55+700-55+835, km 56+100-56+350, km 61+650-61+950; km 63+850-64+300, km 66+283-66+850, km 67+550-67+900 – kontynuacja robót; Wykonie stabilizacji (przepust nr 35 – odc. drogi km 0+186 Miodowego Zakątka) – odc. do badania VSS; Wykonywanie warstwy …

Raport miesięczny – styczeń 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzenie COR 16 – zabezpieczenie budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału, Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a, pobocze w km 42+500 – 45+500 oraz w km 46+000 – 50+000‎ Roboty ziemne (wykopy) …

Raport miesięczny – grudzień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a Roboty ziemne (wykopy) – rowy w okolicy węzła Iłowa Rozbiórka barier stalowych – w km 45+000 – 50+000‎ Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi – w km 41+000 – …

Raport miesięczny – grudzień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b wraz z drogą dojazdową; roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów – kontynuacja prac; roboty ziemne – wykopy na długości poszerzenia drogi głównej od km 70+700 do km 71+553 – …